História našej farnosti

 

Kňazi pôsobiaci vo farnosti:

1700 – 1727    Ján Nehrebecký

1904 – 1912    Michal Sabadoš

1727 – 1777    Ján Nehrebecký

1936 – 1957    Štefan Želtvay

1777 – 1795    Ján Regéci

1958 – 1985    Ján Rabatin

1795 – 1810    Ján Čišenko

1985 – 1987    Pavol Dancák (excurendo z Nového Ruskova)

1810 – 1837    Ján Baluďanský

1987 – 1995    Miroslav Dancák

1837 – 1873    Juraj Gulovič

1995 – 2012    Ladislav Praščák

1874 – 1904    Jozef Fesztory

2012 –             Róbert Demko

1904 – 1912    Michal Sabadoš  

 

 

Gréckokatolícky farský chrám vo Vojčiciach      

Zvláštnosťou chrámu, ktorý bol zasvätený archanjelovi Michalovi, sú aj milosti, ktoré boli na žiadosť miestneho kňaza a veriacich udalostí udelené priamo od svätej apoštolskej stolice z Ríma. Boli zachované dva dokumenty, na základe ktorých boli udelené plnomocné odpustky pre veriacich vojčickej farnosti. Prvým dokumentom zo dňa 20. júla 1937 udelil pápež Pius XI. Milosť odpustkov pre tých veriacich, ktorí farský chrám Boží vo Vojčiciach na sviatok Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša Krista navštívia , vyspovedajú sa, pristúpia k svätému prijímaniu a pomodlia sa na úmysel Svätého Otca. Tieto milosti boli udelené na obdobie deviatich rokov. Počas tohto obdobia veľa veriacich zo širokého okolia prichádzalo na púť do vojčického chrámu. Zachovala sa aj pieseň.

 

Pisň (na hlas „Molime Ťa Ďivo")

​1.      Na vojčicku cerkov

zorja zasvitila,

od samoho Rima,

odpust polučila.

 

5.      Treba umirati,

Čas sa pokajati,

Polnoho odpusta,

Tu možeš dostati.

2.      Odpust polučila,

na Serdce Isusa

prazdnika vozvišila,

slavu umnožila.

 

6.      Vo vojčickoj cerkvi

Isusovo Serdce,

milostiju polne,

odpust uďiľuje.

3.      Isusovi oči,

jak svitlo v noči,

ukažut ti drahu,

jak dušu spasati.

 

7.      Poďme taže všetki,

na odpust vojčicky,

Isusa moliti,

duši očisčati.

4.      V skorbach i bidach

najdeš potišene,

tu ťa uspokojit

Isusovo Serdce.

 

 

 

Dodnes sa z tohto obdobia nachádza v ľavej chrámovej lodi oltár s obrazom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Druhým dokumentom zo dňa 28. augusta 1943 na žiadosť farára Štefana Želtvaya bolo udelené pápežom Piom XII. Povolenie požehnať korunku na obraze Svätej Panny Márie. Prostredníctvom tohto obrazu mohli veriaci získať plnomocné odpustky za podmienok, ak s vierou pred týmto obrazom prednesú modlitbu Pána alebo sa pomodlia anjelské pozdravenie. Táto milosť bola udelená na obdobie troch rokov. Na žiadosť veriacich bol dekrétom zo dňa 30. apríla 1982 ordinárom prešovského ordinariátu mons. Jánom Hirkom udelený súhlas, aby Gréckokatolícky farský chrám vo Vojčiciach, doteraz zasvätený archanjelovi Michalovi, bol zasvätený Nanebovstúpeniu Pána.